Kompleksowa obsługa prawna

i ochrona Państwa interesów.

Kontakt

502 677 960

 • Stała obsługa podmiotów gospodarczych

  ● przygotowywanie analiz i opinii prawnych, udzielanie porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa;
  ● analiza prawna umów oraz przygotowanie projektów umów;
  ● dochodzenie należności Klienta od jego dłużników w ramach postępowania przedsądowego, sądowego i egzekucyjnego;
  ● uczestniczenie w prowadzonych przez Klienta negocjacjach w charakterze pełnomocnika;
  ● występowanie w charakterze pełnomocnika procesowego w postępowaniu sądowym;
  ● przygotowanie aktów prawa wewnętrznego spółek prawa handlowego, stowarzyszeń i fundacji, spółdzielni oraz prawa pracy.

 • Doradztwo korporacyjne

  ● sporządzanie opinii oraz projektów umów, dokumentów korporacyjnych spółek prawa handlowego oraz dokumentów przedkładanych do Krajowego Rejestru Sądowego;
  ● tworzenie regulacji wewnętrznych spółek;
  ● tworzenie, likwidacja, łączenie, podziały i przekształcenia spółek handlowych;
  ● prowadzenie due dilligence spółek;
  ● obsługa i doradztwo w zakresie działalności stowarzyszeń i fundacji oraz innych podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego;
  ● obsługa organów spółek (posiedzenia zarządu, rady nadzorczej, zgromadzenia wspólników).

 • Procesy sądowe i arbitraż

  ● szczegółowe opracowywanie strategii procesowej;
  ● reprezentowanie Klientów w cywilnych postępowaniach sądowych oraz w postępowaniu przed sądem arbitrażowym;
  ● reprezentowanie Klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych;
  ● reprezentowanie Klientów w postępowaniach upadłościowych i naprawczych.

 • Własność intelektualna

  ● sporządzanie umów o przeniesienie majątkowych praw autorskich, umów o eksploatację utworów (umowy licencyjne);
  ● doradztwo i zastępstwo procesowe w sporach dotyczących naruszenia prawa autorskich;
  ● reprezentowanie Klientów w sprawach karnych dotyczących naruszenia prawa autorskiego.

 • Obrót nieruchomościami

  ● kompleksowa obsługa prawna w sprawach obrotu i zarządzania nieruchomościami, w tym sprzedaż, dzierżawa i najem nieruchomości;
  ● obsługa i doradztwo w zakresie zasiedzenia nieruchomości,
  ● audyty prawne nieruchomości,
  ● doradztwo w zakresie obrotu nieruchomościami przez cudzoziemców.

 • Prawo administracyjne

  ● reprezentowanie Klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji publicznej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym;
  ● doradztwo z zakresu prawa bankowego, dewizowego, energetycznego.

 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

  ● konsultacje w zakresie postanowień umów o pracę i kontraktów menadżerskich, opracowywanie projektów umów o pracę, umów o zakazie konkurencji;
  ● prowadzenie procedur zwolnień grupowych;
  ● opiniowanie oraz procesy tworzenia i wdrażania regulaminów pracy, wynagrodzenia, premiowania, Zakładowego Funduszu Świadczeń Pracowniczych oraz innych regulaminów;
  ● pomoc prawna w przypadku likwidacji, upadłości, podziału, przejęcia zakładu pracy.